slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Blog - strona 2

Styczeń 31, 2024

Ochrona własności, zwana inaczej „petytoryjną”, przewidziana została w Konstytucji RP, która w art. 21 stanowi, że Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia, natomiast kompleksowe uregulowania w tym zakresie zamieszczone zostały głównie w Kodeksie cywilnym, który przewiduje, że ochronę petytoryjną zapewniają dwa podstawowe roszczenia: windykacyjne i negatoryjne. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Biorąc pod uwagę orzecznictwo ostatnich lat, Sądy w szeregu wyroków, na masową wręcz skalę, stwierdzają nieważność umów frankowych. Nie budzi już aktualnie żadnych wątpliwości że banki w umowach kredytowych waloryzowanych kursem waluty obcej stosowały niedozwolone klauzule, które dawały im niczym nie ograniczone, jednostronne uprawnienie do kształtowanie kursu waluty, a tym samym do wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Wiele osób nie ma prawnie zagwarantowanego dojazdu do własnej nieruchomości, dojeżdżając do niej za zgodą lub przy braku sprzeciwu prawowitych właścicieli działek, przez które biegnie szlak. Może stworzyć to możliwość nabycia służebności gruntowej przechodu i przejazdu do posesji. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Powszechną praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli sprawców wypadków co do zdarzeń mających miejsce przed 3 sierpnia 2008r. była odmowa uwzględnienia żądania wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę dla osób, które utraciły w wypadku rodzinę. Ubezpieczyciele wypłacali jedynie jednorazowe odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej i tylko takie świadczenia wypłacały również do 2008r. również Sądy. Do dnia 03.08.2008r. prawo nie przewidywało bowiem wprost możliwości starania się o zadośćuczynienie za krzywdę w takich sytuacjach. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Bezpośrednio po wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 3 października 2019 r. dotyczącym sprawy Państwa Dziubak, w jednym z pierwszych wyroków Sądu Najwyższego... Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Zaopatrzenia lokalnej społeczności w wodę, prąd, energię cieplną nie zwalnia przedsiębiorców media te dostarczających od uiszczania na rzecz właściciela gruntu wynagradzania za korzystanie z nieruchomości. Pomimo tego, iż rury, słupy, linie energetyczne wchodzą zgodnie z art. 49 Kodeksu Cywilnego w skład przedsiębiorstwa dostarczającego media, właścicielowi nieruchomości przysługuje z tytułu zajęcia jego nieruchomości na powyższe cele szereg roszczeń, w tym m.in.: Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Dla możliwości dochodzenia alimentów od byłego małżonka po rozwodzie lub separacji podstawowe znaczenie ma kwestia ustalenia przez Sąd orzekający rozwód (separację)kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Możliwe są tutaj 4 sytuacje: Czytaj dalej