slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Blog - strona 2

Styczeń 31, 2024

Zaopatrzenia lokalnej społeczności w wodę, prąd, energię cieplną nie zwalnia przedsiębiorców media te dostarczających od uiszczania na rzecz właściciela gruntu wynagradzania za korzystanie z nieruchomości. Pomimo tego, iż rury, słupy, linie energetyczne wchodzą zgodnie z art. 49 Kodeksu Cywilnego w skład przedsiębiorstwa dostarczającego media, właścicielowi nieruchomości przysługuje z tytułu zajęcia jego nieruchomości na powyższe cele szereg roszczeń, w tym m.in.: Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Dla możliwości dochodzenia alimentów od byłego małżonka po rozwodzie lub separacji podstawowe znaczenie ma kwestia ustalenia przez Sąd orzekający rozwód (separację)kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Możliwe są tutaj 4 sytuacje: Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Wydziedziczenie oznacza pozbawienie prawa do zachowku. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Ubezpieczyciele przy likwidacji szkody po wypadku samochodowym, powszechnie stosują w praktyce tzw. potrącenia amortyzacyjne oznaczające to, że jeśli nasze auto jest autem używanym i jako takie jest warte np. ¼ ceny nowego, a wymagało naprawy np. za 20 tys. zł, firma ubezpieczeniowa wypłacała tylko 5 tysięcy a pozostałą część musiał dołożyć właściciel auta. Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) ukrócającą w/w praktykę i przesądzającą o tym, że należne odszkodowanie powinno zostać ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Niejednokrotnie małżonkowie budują dom na gruncie będącym własnością tylko jednego z nich. W takim przypadku pozostaje on własnością tylko tego małżonka, który jest właścicielem gruntu. Sytuacja ta nie ulega zmianie po rozwodzie. Małżonek nie będący właścicielem działki, na której został wzniesiony dom nie może rościć sobie żadnych do niego pretensji. Może żądać jedynie zwrotu nakładów jakie poczynił na majątek osobisty drugiego współmałżonka. Zgodnie z art. 45. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Zgodnie z postanowieniem SN z dnia 10 lipca 1976 r., III CRN 126/76 "przez pojęcie nakładów z majątku wspólnego należy rozumieć zarówno użycie składników tego majątku na rzecz majątku odrębnego, np. drewna na budowę lub remont domu, jak również wartość osobistych świadczeń małżonka przy dokonywaniu tego remontu". Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Zgodnie z art. 908. § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) umowa o dożywocie polega na tym, iż w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W takim wypadku o zakresie obowiązków nabywcy decyduje akt notarialny, w którym zawarta jest umowa o dożywocie. W braku odmiennej umowy nabywca nieruchomości powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

W razie wypadku na zaśnieżonej lub pokrytej lodem powierzchni do przyjęcia odpowiedzialności konieczne będzie łączne wystąpienie kilku przesłanek. Po pierwsze musi zaistnieć szkoda (np. złamanie nogi lub ręki na skutek wypadku na śliskim chodniku). Po drugie szkoda musi być spowodowana zawinionym działaniem lub zaniechaniem, np. chodnik, na którym doszło do upadku nie został odpowiednio odśnieżony, odlodzony. Po trzecie musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zaniechaniem tj. złamanie ręki powstało właśnie z powodu zaniechaniem odśnieżenia śliskiego chodnika. Czytaj dalej