slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Jakie są warunki uzyskania kredytu bez odsetek?

zero procent napisane kredą na tablicy

Jeśli działałeś jako konsument, zaciągając w banku albo w firmie pożyczkowej po dniu 18.12.2011 roku pożyczkę lub kredyt do kwoty 255.000 zł, możesz w pewnych sytuacjach skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego.

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających z przytoczonych przepisów, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Oznacza to, że można odzyskać zwrot całości odsetek i wszelkich kosztów, jakie naliczył bank czy firma pożyczkowa w umowie. Są to kwoty rzędu kilku, kilkudziesięciu, a czasem nawet i ponad stu tysięcy złotych.

Sankcja kredytu darmowego wykorzystana może być w momencie, gdy kredytodawca naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim w art. 45 ust. 1.  Przed wszystkim chodzi o takie sytuacje, kiedy:

  • umowa nie zawiera dokładnych informacji o: całkowitej kwocie zobowiązania, terminie i sposobie wypłaty kredytu, stopie oprocentowania, warunkach jej stosowania, okresach i warunkach oraz procedurze jej zmiany wraz ze wskazaniem indeksu lub stopy referencyjnej, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu i tym podobnych;
  • umowa zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym;
  • umowa przewiduje wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość poza odsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.

Wadliwości w tym zakresie pojawiają się w umowach pożyczkowych często. Co istotne, konsument, aby móc skorzystać z sankcji darmowego kredytu i starać się o zwrot tych pieniędzy, powinien złożyć stosowne pisma w okresie 1 roku od dnia wykonania umowy. Sankcja kredytu darmowego - jak wskazano na wstępie, dotyczy tylko umów zawartych po 18.12.2011 roku.

Wróć do bloga