slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Sankcja kredytu darmowego

Jeśli działałeś jako konsument zaciągając w banku albo w firmie pożyczkowej po dniu 18.12.2011 roku pożyczkę lub kredyt do kwoty 255.000 zł możesz w pewnych sytuacjach skorzystać z tzw. Sankcji kredytu darmowego.

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających z przytoczonych przepisów konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. 

Oznacza to że można odzyskać zwrot całości odsetek i wszelkich kosztów jakie naliczył bank czy firma pożyczkowa w umowie. Są to kwoty rzędu kilku, kilkudziesięciu a czasem nawet i ponad stu tysięcy złotych.

Sankcja kredytu darmowego wykorzystana może być w momencie, gdy kredytodawca naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim w art. 45 ust. 1. Przed wszystkim chodzi o takie sytuacje kiedy:

  • - umowa nie zawiera dokładnych informacji o: całkowitej kwocie zobowiązania, terminie i sposobie wypłaty kredytu, stopie oprocentowania, warunkach jej stosowania, okresach i warunkach oraz procedurze jej zmiany wraz ze wskazaniem indeksu lub stopy referencyjnej, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu i tym podobnych;
  • - umowa zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym;
  • - umowa przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.

Wadliwości w tym zakresie pojawiają się w umowach pożyczkowych często.

Co istotne, konsument aby móc skorzystać z sankcji darmowego kredytu i starać się o zwrot tych pieniędzy powinien złożyć stosowne pisma w okresie 1 roku od dnia wykonania umowy.

Sankcja kredytu darmowego jak wskazano na wstępie dotyczy tylko umów zawartych po 18.12.2011 roku.

Wróć do bloga