slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Wyrok TSUE z dnia 15.06.2023r. – sukces frankowiczów

Dnia 15.06.2023r. w sprawie C-520/21, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) wydał bardzo ważne dla frankowiczów rozstrzygnięcie.

TSUE orzekł, że banki nie mogą żądać od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jak stwierdził, przyznanie takiego prawa przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na przedsiębiorców. Trybunał stanowczo orzekł, że nie można dopuścić ani do tego, by bank czerpał korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, ani do tego, by otrzymał odszkodowanie za niedogodności nim wywołane. W praktyce oznacza to, iż w przytłaczającej większości przypadków wytoczenie powództwa przeciwko bankowi będzie bardziej finansowo korzystne dla kredytobiorcy niż zawierania z bankiem ugody. Frankowicze mogą przestać się obawiać roszczeń ze strony banku, które do tej pory straszyły, że nie zawarcie ugody w sprawie kredytu będzie skutkować koniecznością zapłaty na rzecz banku znacznych sum pieniężnych.

Na tym nie koniec.

Jeszcze bardziej istotną konsekwencją wyroku jest to, że TSUE uznał że kredytobiorca może dochodzić od banku rekompensaty (odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia) za korzystanie przez bank z pieniędzy wpłacanych jako raty kredytowe. Wskazać bowiem należy, że kredytobiorca płacący raty kredytu został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści a wartość nabywcza pieniędzy spadła na skutek upływu czasu, co oznacza realną stratę dla spełniającego świadczenie pieniężne.

Wróć do bloga