slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Masz kredyt we frankach? Odzyskaj swoje pieniądze! Cz. 2

Bezpośrednio po wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 3 października 2019 r. dotyczącym sprawy Państwa Dziubak, w jednym z pierwszych wyroków Sądu Najwyższego...

1. Możliwe rozstrzygnięcie Sądu w sprawach frankowych

Bezpośrednio po wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 3 października 2019 r. dotyczącym sprawy Państwa Dziubak, w jednym z pierwszych wyroków Sądu Najwyższego ​wydanym dnia 29.10.2019r. r., sygn. akt IV CSK 309/18 SN wskazał, że usunięcie z umowy klauzuli dotyczącej denominacji kredytu we frankach szwajcarskich, nie musi spowodować nieważności całej umowy kredytu. Istnieje możliwość utrzymania takiej umowy kredytu w mocy, jako kredytu w złotówkach, z jednoczesnym przyjęciem oprocentowania określonego w umowie, tj. stopy LIBOR. Skutkować to będzie dla umów waloryzowanych kursem waluty obcej:

  • - obowiązkiem zwrotu kredytobiorcy powstałej nadpłaty przez bank
  • - zmniejszeniem raty kredytu na przyszłość

Niezależnie od powyższego możliwym jest również unieważnienie całej umowy kredytowej. O dopuszczalności takiego rozstrzygnięcia świadczy szereg orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wydany dnia 03.01.2020r. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w głośnej sprawie Państwa Dziubak. Umowa nieważna traktowana jest jakby jej od początku nie było. Bank musi więc zwrócić kredytobiorcy to co ten zapłacił tytułem rat kredytu a kredytobiorca zwrócić do banku kwotę, która została mu wypłacona w złotych polskich. Skutkiem unieważnienia umowy jest również m.in. upadek hipoteki.

2. Czym różni się kredyt denominowany oraz kredytu indeksowanego

Oba powyższe kredyty określa się jako waloryzowane kursem waluty obcej. W przypadku kredytu denominowanego, kwota kredytu w umowie wskazana jest we frankach szwajcarskich. W przypadku kredytu indeksowanego kwota kredytu wskazana jest w złotych polskich a następnie jest przeliczana na franki szwajcarskie i to właśnie kwota we frankach szwajcarskich jest wiążąca przy spłacie kredytu.

3. Wcześniejsza spłata kredytu

Fakt spłaty lub nadpłaty kredytu nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku.

4. Aneks i przewalutowanie kredytu

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest jednoznacznie korzystne dla frankowiczów uznając, że aneksowanie umowy i przewalutowanie nie uniemożliwia dochodzenia roszczeń. Wpływ podpisanego aneksu do umowy kredytowej należy jednak dla każdej sprawy analizować indywidualnie, w zależności od postanowień zawartych w aneksie. Zdarzało się bowiem, iż banki umieszczały w aneksach postanowienia dotyczące uznania długu ze strony kredytobiorców.

5. Kroki konieczne do przygotowania się do procesu z bankiem

Z doświadczenia prowadzonych przez kancelarię spraw o odfrankowienie kredytu wynika, iż koniecznym jest:

  • - dokładna analiza umowy kredytowej pod kątem wystąpienia niedozwolonych klauzul umownych (co zazwyczaj ma miejsce),
  • - uzyskanie od banku zaświadczenia przedstawiającego m.in. historię spłat rat kredytu - dane w PLN i CHF, historię zmian oprocentowania oraz zapłaconego ubezpieczenia,
  • - dokonanie z pomocą analityka, na podstawie w/w dokumentów, oszacowania kwoty, jaką bank musi zwrócić kredytobiorcy,
  • - wezwanie banku do uiszczenia nienależnie pobranych kwot,
  • - w razie braku płatności ze strony banku (co jest regułą) koniecznym staje się skierowanie sprawy do sądu ze stosownym powództwem.

Istotnym jest, iż od XI 2019r. powództwa przeciwko bankowi wytaczać można przed Sąd właściwy miejscowo według miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

6. Z jakimi kosztami sądowymi należy się liczyć?

Skierowanie sprawy z powództwem do sądu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, która wynosi nie więcej niż 1000 zł. W toku postępowania przeprowadzony zostanie dowód z opinii biegłego z zakresu finansów i rachunkowości w celu wyliczenia m.in. nadpłaty powstałej z tytułu narzuconego przez pozwanego nieuprawnionego sposobu waloryzacji kwoty kredytu oraz spłaty poszczególnych rat kredytu. Zaliczka na opinię nie powinna przekraczać kilkuset złotych.

W sytuacji, w której kredytobiorca nie jest w stanie uiścić w/w opłat bez uszczerbku dla swojego utrzymania może starać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

W razie wygrania procesu pozwany bank wraca wszystkie koszty procesu.

Wróć do bloga