slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Jak uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę dla rodzin ofiar wypadków, jakie miały miejsce w okresie 10.07.1997r. - 03.08.2008r.

Powszechną praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli sprawców wypadków co do zdarzeń mających miejsce przed 3 sierpnia 2008r. była odmowa uwzględnienia żądania wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę dla osób, które utraciły w wypadku rodzinę. Ubezpieczyciele wypłacali jedynie jednorazowe odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej i tylko takie świadczenia wypłacały również do 2008r. również Sądy. Do dnia 03.08.2008r. prawo nie przewidywało bowiem wprost możliwości starania się o zadośćuczynienie za krzywdę w takich sytuacjach.

W praktyce istnieje obecnie skuteczna droga dochodzenia zadośćuczynienia (i to obok wcześniej zasądzonego przez Sądy jednorazowego odszkodowania) przez rodziców, dzieci, małżonka, rodzeństwo osoby zmarłej, co do spraw formalnie przez ubezpieczyciela dawno zakończonych. Prawo chroniło bowiem już przed datą 03.08.2008r. dobra osobiste takie jak ochrona czci osoby zmarłej, które jest własnym prawem najbliższych członków rodziny zmarłego i więź między rodzicami a dzieckiem czy też pomiędzy bratem i siostrą. Są to wartości niematerialne lecz chronione przez art. 24 oraz art. 448 Kodeksu Cywilnego. Kwestię tą przesądziły ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych, jakie zapadały w kraju. Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. III CZP 76/10 najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Co więcej stwierdzić należy za SN, że możliwe jest zasądzenie, na podstawie art. 448 Kodeksu Cywilnego, zadośćuczynienia pieniężnego niezależnie od odszkodowania zasądzonego na podstawie art. 446 § 1, 2 i 3 Kodeksu Cywilnego ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2010 r., II CSK 248/10). Oznacza to że jeśli rodziny ofiar wypadku dostały jakiekolwiek kwoty z tytułu śmierci osoby bliskiej pomiędzy 1997r. a 2008r. od ubezpieczyciela lub Sądu (kiedy Sądy nie zasądzały zadośćuczynienia za krzywdę lecz jedynie jednorazowe odszkodowanie) mogą obecnie dodatkowo dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę pomimo wcześniejszego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd (uzyskać nowy dodatkowy wyrok i nowe dodatkowe świadczenie pieniężne).

Odnosząc się do kwot zasądzanych obecnie przez Sądy tytułem zadośćuczynienia za krzywdę można jedynie wspomnieć, iż w ostatnio głośnej sprawie P. Zaworów toczącej się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie Sąd ten zasądził zarówno dla rodziców osoby zmarłej w wypadku jak i dla rodzeństwa kwoty powyżej 100.000 zł dla każdej osoby (łącznie ponad pół miliona złotych dla całej rodziny). Tymczasem roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę co do wypadków mających miejsce po 10.07.1997r. nie uległy jeszcze przedawnieniu a większość z nich nie trafiła do Sądu.

Wróć do bloga